Startschot foar de simmer barbecue: Trije, twa, ien…

Trije, twa ien… foar de barbecue. Mei fleis & fisk.. sûne salades, eigenmakke sauskes, farske broadjes en krûdenbûter

Pakket;   Base |  Simmer | Simmer XXL

Foar op é boat, skip as oan wal  en fergees besoargje yn Grou en omkriten

Selts ophelje kin fansels ek ..

info@voscatering.nl  / 0566 623218